Regulamin

 

1. Obsługę techniczną zapewnia:

Agencja Interaktywna B2net.pl

ul. Długosza 25a/23

60-556 Poznań

 

 

2. Portal świadczy usługi polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy osobami wynajmującymi miejsca noclegowe, a najemcami tych miejsc, poprzez zamieszczanie ogłoszeń, umożliwienie dokonania rezerwacji noclegu oraz przekazywanie wpłaconego przez najemcę zadatku na opłatę za nocleg. 

 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) turysta: osoba poszukująca noclegu i zamierzająca skorzystać z oferty znajdującej się na niniejszym portalu, poprzez wynajęcie miejsca noclegowego

b) właściciel noclegu: osoba oferującą do wynajęcia miejsca noclegowe, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na portalu

c) użytkownik portalu: osoba korzystająca z portalu jako turysta bądź jako właściciel noclegu

d) ogłoszenie: oferta wynajmu miejsca noclegowego

e) zadatek: kwota wpłacana przez turystę rezerwującego nocleg. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet opłaty za nocleg. Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego, w razie rezygnacji przez turystę z noclegu (z przyczyny nie leżącej po stronie właściciela noclegu), właściciel zachowuje otrzymany zadatek. W przypadku odmowy udzielenia noclegu przez właściciela noclegu (z przyczyn nie leżących po stronie turysty), turysta otrzymuje zwrot wpłaconego zadatku od operatora portalu. Operator portalu nie odpowiada za dalsze ewentualne roszczenia stron.

 

4. Użytkownikiem portalu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

 

5. Każdy może zamieścić ogłoszenie zawierające ofertę wynajęcia miejsca noclegowego, pod warunkiem, że przysługuje mu prawo do dysponowania tym miejscem. Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne. Wycofanie ogłoszenia może nastąpić w każdej chwili poprzez skorzystanie z opcji „usuń konto” lub „usuń ogłoszenie”.

 

6. Ogłoszenia oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

7. Za treść ogłoszenia odpowiedzialny jest właściciel noclegu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, dostępność i aktualność ogłoszeń, ani za skutki podania przez użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych.

 

8. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń o charakterze bezprawnym: wypełniającym znamiona czynu zabronionego, wykroczenia, zawierającym treści obraźliwe lub nieprawdziwe albo w inny sposób naruszającym prawo.

 

9. Poprzez rejestrację w systemie właściciel noclegu upoważnia operatora portalu do pobierania zadatków od użytkowników na zasadach określonych w regulaminie. Transakcja odbywa się poprzez zewnętrzny serwis płatności internetowych PayU S.A. za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego protokołu.

 

10. Rejestracja w portalu oznacza akceptację regulaminu.

 

11. W przypadku podania danych osobowych podczas rejestracji w portalu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Dane osobowe są przekazywane jedynie stronie, z którą użytkownik zawarł transakcję. Hasło użytkownika przechowywane w bazie danych jest zaszyfrowane. Rejestracja oznacza zgodę na dostęp operatora, do treści ogłoszenia i danych osobowych, a także zgodę na edycję, tłumaczenie, rozpowszechnianie lub usunięcie ogłoszenia.

 

12. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w czasie trwania użytkowania portalu oraz wyłącznie na potrzeby tej usługi; po zakończeniu użytkowania dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby rozliczenia oraz do wyjaśnienia okoliczności spornych pomiędzy użytkownikami.

 

13. Operator ma prawo usunąć lub zablokować użytkownika, który działa niezgodnie z regulaminem, bez podania przyczyny.

 

14. Właścicielowi noclegu  nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu umieszczenia ogłoszenia.

 

15. Za pobranie zadatku i przekazanie go właścicielowi noclegu (w przypadku realizacji rezerwacji przez turystę) albo zwrot turyście (w przypadku odmowy udzielenia noclegu z przyczyny nieobciążającej turystę) – odpowiada operator portalu.

 

16. Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

 

17. Operator nie odpowiada za szkody lub straty poniesione przez użytkowników w wyniku użytkowania portalu i dokonywania rezerwacji. Operator nie jest odpowiedzialny za treść ofert noclegowych, ich stan rzeczywisty, standard, stan prawny czy warunki bezpieczeństwa.

 

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych na portalu zdjęć, treści i danych osobowych.

 

19. W przypadku skorzystania z opcji wpłaty zadatku przez portal, operator portalu pobiera prowizję 5% od wartości zadatku. Wysokość zadatku ustala właściciel noclegu.

 

20. Rezerwacja poprzez wpłatę zadatku jest ostateczna i wiążąca. Odmowa wypłaty zadatku właścicielowi noclegu może mieć miejsce jedynie w przypadku odmowy udzielenia noclegu z przyczyn nie leżących po stronie turysty, które turysta musi zgłosić operatorowi drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin od przyjazdu na miejsce. Wypłata zadatku zostanie wstrzymana na 30 dni kalendarzowych, w przeciągu których operator musi zostać poinformowany o wszczęciu postepowania karnego lub cywilnego. W przypadku otrzymania takiej informacji, operator wstrzymuje wypłatę zadatku do czasu zakończenia postępowania. Operator angażuje się w mediację pomiędzy stronami, ale decyzję o odmowie wypłaty zadatku właścicielowi podejmie jedynie w oparciu o wyrok sądu.

 

21. Prowizja pobierana przez operatora portalu jest bezzwrotna, niezależnie od wyniku postępowania sądowego i dalszych kroków użytkowników. 

 

22. Cena za nocleg podana w ogłoszeniu jest ceną brutto i jest wiążąca zarówno dla turysty, jak i dla właściciela noclegu.

 

23. Działania mające na celu wprowadzanie turystóww błąd, jak na przykład zaniżanie cen, są niedozwolone. Właściciel noclegu nie może naliczać dodatkowych bądź ukrytych kosztów za nocleg. Jakiekolwiek dodatkowe opłaty, które musi ponieść turysta, powinny być zawarte w cenie noclegu podanej w ogłoszeniu. Nie dotyczy to usług dodatkowych, z których turysta ma możliwość zrezygnować. Ewentualna kaucja, jak również warunki jej płatności, powinna zostać omówiona przez strony przed rozpoczęciem transakcji. Portal nie bierze odpowiedzialności za kaucję, jej wysokość oraz warunki i okoliczności jej wypłaty.

 

24. Operator portalu nie ingeruje w  warunki wynajmu między turystą a właścicielem noclegu, umowę najmu, ani jej czas trwania.

 

25. Prawem właściwym regulującym działanie i korzystanie z portalu jest prawo polskie.Wszelkie spory z operatorem portalu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla jego siedziby.

  

26. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia drogą elektroniczną. Operator portalu rozpatruje jedynie reklamacje dotyczące procesu rezerwacji online.  Wszelkie reklamacje dotyczące usług noclegowych, warunków zakwaterowania lub jego terminów należy zgłaszać bezpośrednio u właścicieli obiektów.

 

27. Jeżeli płatność (rezerwacja) dokonana jest w drodze oszustwa, np. z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych, operator portalu zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty środków stronie trzeciej.

 

28. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie bez konieczności poinformowania o tym użytkowników.